Leetcode101. 对称二叉树

2021年5月10日 253点热度 1人点赞 0条评论

题目描述

给定一个二叉树,检查它是否是镜像对称的。

例如,二叉树 [1,2,2,3,4,4,3] 是对称的。

  1
  / \
 2  2
 / \ / \
3 4 4 3

但是下面这个 [1,2,2,null,3,null,3] 则不是镜像对称的:

  1
  / \
 2  2
  \  \
  3  3

进阶:

你可以运用递归迭代两种方法解决这个问题吗?

解题思路

首先,观察一下什么样的树是对称的。不难发现,如果一个树的左子树与右子树镜像对称,那么这个树是对称的。

更具体地说,如果两个树要镜像对称,那么就要同时满足下面的条件:

 • 他们的两个根节点的值相同
 • 每个树的左子树与另一个树的右子树镜像对称
 • 每个树的右子树与另一个树的左子树镜像对称

据此可以写出递归和迭代版本的代码。

示例代码

递归版本:

bool check1(TreeNode* p,TreeNode* q)
{
  if(p==nullptr&&q==nullptr) return true;
  if((p==nullptr&&q!=nullptr)||(p!=nullptr&&q==nullptr))
  {
    return false;
  }
  if((p->val == q->val )&& check1(p->left,q->right) && (check1(p->right,q->left)))
  {
    return true;
  }
  return false;
}

bool isSymmetric(TreeNode* root)
{
  return check1(root,root);
}

迭代版本:

bool check2(TreeNode* p,TreeNode* q)
{
  queue<TreeNode*>qu;
  qu.push(p);
  qu.push(q);
  while(!qu.empty())
  {
    p=qu.front();
    qu.pop();
    q=qu.front();
    qu.pop();

    if(p==nullptr && q==nullptr) continue;
    if(p==nullptr||q==nullptr) return false;
    if(p->val!=q->val) return false;

    qu.push(p->left);
    qu.push(q->right);

    qu.push(p->right);
    qu.push(q->left);
  }
  return true;

}

bool isSymmetric(TreeNode* root)
{
  return check2(root,root);
}

agedcat_xuanzai

这个人很懒,什么都没留下

文章评论